Eeskirjad ja korrad

7.07.16

Veevarustus ja kanalisatsioon

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 (Vvol 26.05.2016 määrus nr 54), arengukava dokumendid
Sõmeru valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Vvol 27.10.2015 määrus nr 36)

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Vvol 23.04.2014 määrus nr 13 )
Sõmeru valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Vvol 23.04.2014 määrus nr 12)
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (Vvol 28.02.2012 määrus nr 42)

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste hindade reguleerimise kord (Vvol 07.09.1999 määrus 17)

Maksimaalsete lubatavate piirkontsentratsioonide kehtestamine (Vval 01.11.2004 määrus 2)
Sademevee kanaliseerimise arengukava (kinnitamata)

Kaugküte

Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine (Vvol 16.12.2015 määrus nr 40)
Kaugküttepiirkonna määramine Sõmeru vallas Sõmeru alevikus (Vvol27.06.2016 määrus nr 56)

Jäätmemajandus

Korraldatud jäätmevedu (Vvol 13.08.2014 määrus nr 19) 

Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2014-2020 (Vvol 18.12.2013 määrus nr 1)
Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2009-2012 (Vvol 17.02.2009 määrus nr 79) 

Sõmeru valla jäätmehoolduseeskiri (Vvol 11.06.2014 määrus nr 16)  Muudetud 27.04.2016

Sõmeru valla jäätmevaldajate registri asutamine (Vvol 20.01.2009 määrus nr 77)

Korraldatud jäätmeveo teenustasude hindade kooskõlastamine (Vvol 25.02.2015 otsus nr 76)

Heakord ja lemmikloomad

Sõmeru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (Vvol 15.01.2013 määrus nr 57)

Sõmeru valla heakorraeeskiri (Vvol 23.04.2013 nr 62)