Menetlemisel planeeringud

22.06.17

Detailplaneering

 Dokumendid

Sõmeru Vallavalitsus algatas 06.02.2017 korraldusega nr 34 Uhtna alevikus  Kuti (77002:001:0039), Eesmäe (77002:001:2172), Kitseküla tn 14 (77002:001:1331) kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on kinnistute jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine, tehnovõrkude ja avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 10 ha.

Detailplaneering on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.

 Seletuskiri

 Põhijoonis

Sõmeru Vallavolikogu algatas 30.11.2016 otsusega nr 148 Roodevälja külas Terminali tee 12 (77004:001:0053) kinnistu detailplaneeringu koostamise  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärk on maa-ala kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks jagamine, ehitusala piiritlemine, ehitusõiguse seadmine tootmis- ja laohoonele, parklate ja tehnovõrkudega varustatuse lahendamine, liiklusskeemi koostamine.
Planeeritava ala suurus on ca 2,8 ha.
Detailplaneering on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.

Sõmeru Vallavalitsuse 21.04.2014 korraldusega nr 131 algatud Terminali tee 12 kinnistule detailplaneeringu koostamine on volikogu otsusega peatatud. 

 Tiitelleht
 Taotlus
 Seletuskiri

 Eskiisjoonis
 Tugiplaan-situatsiooniskeem
 Põhijoonis ja tehnovõrgud
 Lähteülesanne

 KSH programm

Sõmeru Vallavalitsus algatas 03.11.2014.a.  korraldusega nr 329 Sõmeru vallas Roodevälja külas Terminali tee 10 (77004:001:0054) ja Raja (77004:001:0029) kinnistute detailplaneeringu koostamise. 
Planeeringu eesmärk on kinnistute jagamine äri-, tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, hoonestusalade piiritlemine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude asukoha ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala suurus on ca 17 ha.
Detailplaneering on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.
 
 Situatsiooniskeem
 

Sõmeru Vallavolikogu algatas 18.06.2013 otsusega nr 123 Näpi alevikus Näpi tee 20 kinnistul (77003:001:0128) valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, kruntidele sihtotstarvete ning  ehitusõiguse määramine, olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, tehnovõrkude paigutuse ja liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

 Eskiisjoonis

Roodevälja külas Muruvälja kinnistu (77004:001:0963) detailplaneering

Planeeringu koostamine on algatatud Sõmeru Vallavalitsuse 27.08.2007 korraldusega nr 228.

Planeeringu eesmärk on maa äri-, tootmismaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude paigutuse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, liiklusskeemi koostamine.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV