Sotsiaaltoetuste taotlemine

5.04.16
Sõmeru valla elanikul on õigus taotleda riiklikke ja vallaeelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi. Vallaeelarvest makstavate toetuste eraldamist reguleerib Sõmeru valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (Vvol 23.03.2016 määrus nr 47).

Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase avalduse (vt blanketid) ja vajadusel täiendavad dokumendid, mis on vajalikud abi saamise õiguse väljaselgitamiseks (kulutusi ja perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid; tõend Eesti Töötukassas arveloleku kohta; arstliku ekspertiisi otsus puude kehtivuse kohta, rehabilitatsiooniplaan, tõendus elatise saamise või mittesaamise kohta ning vajadusel muud tõendid või dokumendid).

 

Riiklikud toetused

 • toimetulekutoetus
 • vajaduspõhine peretoetus

Abivajadusest mittesõltuvad sotsiaaltoetused

 • sünnitoetus
 • matusetoetus
 • õppetoetused (ranitsatoetus, gümnaasiumitoetus, lasteaia toidusoodustus)
 • ühekordsed toetused
 • hooldajatoetus
 • hooldajatoetus puudega lapse vanemale

Abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

 • toetus vanglast vabanenule
 • küttetoetus
 • tervisetoetus
 • kooli- ja lasteaiatoetus
 • hooldekodu kohamaksutoetus

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV