Vallavalitsuse koosseis

12.06.14

Sõmeru vallavalitsus on valla omavalitsuse täitevorgan. Vallavalitsuse koosseisu kinnitab vallavolikogu. Vallavalitsus täidab ülesandeid, mis seaduse, valla põhimääruse ja teiste volikogu õigusaktidega on antud tema pädevusse, sealhulgas:

1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;

2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
4) lahendab küsimusi, mis on seadusega delegeeritud valitsusele.

 

Sõmeru Vallavalitsus on 6-liikmeline (kinnitatud Sõmeru Vallavolikogu 20.11.2013 otsusega nr 9):

 

Peep Vassiljev - vallavanem

Viktor Häninen - abivallavanem

Aivo Aleste - pensionär

Janek Seidelberg - ettevõtja

Riho Iskül - ettevõtja

Ülle Gaver - ettevõtja

 

Vallavalitsuse istungid toimuvad igal esmaspäeval algusega kell 11.00.
Riiklike pühadega seoses võib tulla istungi toimumise aegades muudatusi, millest teavitame eraldi.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV