Korraldatud jäätmevedu

17.03.16

Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla
Vinni vald
46607 Lääne-Virumaa
a/a EE142200221050454058
registrikood: 80258178

tel 622 6049, 6 165 165
e-post: klient@lvjk.ee

Teenuste hinnad alates 02.05.2015

 

Sõmeru valla  haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna. Alates 2. maist 2015 on jäätmeveo ainuõigus antud üle mittetulundusühingule Lääne-Viru JäätmekeskusLääne-Viru Jäätmekeskuse poolt korraldatud jäätmeveoteenuse riigihanke võitis madalaima hinna pakkujana OÜ Ekovir. Seega tühjendavad alates 02. maist 2015 Sõmeru vallas segaolmejäätmete konteinereid nimetatud veoteenuse osutaja prügiautod. 

Alates 1. aprillist 2015 saavad kõik jäätmevaldajad sõlmida lepingud Lääne-Viru Jäätmekeskusega.
Lepingu saab sõlmida elektroonselt siin
 

Info tel    6 165 165

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse kõik jäätmetekitajad – eramud, kortermajad, sealhulgas ka need eramajad, suvekodud ja väike-ettevõtted, kes varem prügiveo lepinguid ei pidanud vajalikuks sõlmida. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid AS-le Eesti Keskkonnateenused üle anda. Jäätmevedu toimub omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel.


Tiheasustusega aladel (Sõmeru-Näpi-Roodevälja-Ussimäe piirkond, Uhtna piirkond, Kohala piirkond, Ubja piirkond ja Vaeküla piirkond) peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine 1 kord 4 nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit.

Hajaasustusega aladel peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit.

Oluline on tagada lepingus märgitud kuupäeval jäätmekonteinerile ligipääs, tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev. Juhul, kui jäätmete veopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve.


Jäätmeveo erandid ja taotlusvormid


Jäätmeveost vabastamine - juhul, kui kinnistul keegi ei ela ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Harvem tühjendussagedus - erandkorras on olmejäätmete valdajal õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Ühiskasutus - juhul kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele saata vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Jäätmete sorteerimise üldisi juhiseid ja lisainfot:

 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV